Πιστοποίηση από το Γ.Ε.ΕΘ.Α. – NATO SECRET


Χορηγήθηκε Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφάλειας επιπέδου ΑΠΟΡΡΗΤΟ — ΝΑΤΟ SECRET στη MEGA
GUARD A.E. για τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με τον
Κανονισμό Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ/​2005) και τον Κανονισμό Ασφάλειας NATO C-​M (2002) 49 —
Enclo­sure «G»/17 june 2002 μετά την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων της εταιρείας μας από ειδικό κλιμάκιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.