Σύμβαση συνεργασίας της Mega Guard με την Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.


Η Mega Guard ανακοινώνει ότι υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε.H Mega Guard θα παρέχει υπηρεσίες ασφαλείας στη Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. η οποία αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. για τα επόμενα δύο χρόνια.

Σύντομη περιγραφή του Α.Δ.Μ.Η.Ε.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε. αποτελεί 100% θυγατρική εταιρεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε. η
οποία συστάθηκε σε συμμόρφωση με διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το νομικό και λειτουργικό
διαχωρισμό των μονοπωλιακών δραστηριοτήτων Μεταφοράς και Διανομής των καθετοποιημένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας.

Οι διατάξεις αυτές ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία μέσω νόμου,
βάσει του οποίου ο Α.Δ.Μ.Η.Ε. ιδρύεται ως θυγατρική εταιρεία της Δ.Ε.Η. σύμφωνα με το μοντέλο του Ανεξάρτητου
Διαχειριστή Μεταφοράς (Α.Δ.Μ.) όπως αυτό προβλέπεται. Βάσει διατάξεων ο Α.Δ.Μ.Η.Ε. αναλαμβάνει το ρόλο του
Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) και συγκεκριμένα τα
καθήκοντα λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ενσωματώνοντας τα αντίστοιχα καθήκοντα και
λειτουργίες που αποτελούσαν αρμοδιότητα του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ως Διαχειριστή
του Συστήματος και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της Δ.Ε.Η. ως Κυρίου του Συστήματος.